Malá Skála
obecMalá Skála

K parkování využívejte centrálního parkoviště. Ve středu obce nejsou volná parkovací místa. Děkujeme.

Tisková zpráva Vodohospodářského sdružení Turnov

Tisková zpráva Vodohospodářského sdružení Turnov

Tisková zpráva Vodohospodářského sdružení Turnov se věnuje problematice úpravy cen vodného a stočného na rok 2016 a informuje o plánovaných investičních akcích.

STANOVENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2016 NA ÚZEMÍ MĚST A OBCÍ SDRUŽENÝCH VE VODOHOSPODÁŘSKÉM SDRUŽENÍ TURNOV

Úprava ceny byla schválena na jednání Rady sdružení VHS Turnov 16. prosince  2015, a to jako výstup z průběžného celoročního projednávání. Je stanovena pro města Turnov, Semily, Lomnice nad Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou, Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky, Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil, Chuchelna a Benecko. 

1. Úprava ceny

Základní meziroční nárůst ceny je schválen o 2,12 % u vodného a o 6,64 % u stočného. Meziroční nárůst celkové ceny vodného a stočného je 4,24 %.

2. Celková cena (m³)  pro rok 2016

Vodné je v hodnotě bez DPH stanoveno na 46,09 Kč a stočné na hodnotu 42,61 Kč. Celková součtová cena vodného a stočného činí 88,70 Kč. Meziroční nárůst celkové ceny představuje 3,61 Kč, a to z 85,09 Kč v roce 2015.  Celková cena vodného a stočného včetně započítání  DPH je pak stanovena na výši 102 Kč, z toho vodné 53 Kč a stočné 49 Kč.

3. Východiska pro projednávání úpravy cen

Klíčovou základnou se stala dohoda o budoucím finančním řízení společného svazku měst a obcí. Nově zvolení starostové věděli, že je letos již nutné uzavřít skoro tříletou diskuzi, která do té doby nepřinesla žádné konkrétní dohody. Dalším východiskem byla skutečnost, že se v posledních letech navyšovala cena méně, než bylo potřeba a než schválili starostové v roce 2010 jako svůj závazný výhled na další roky. Ve VHS díky tomu postupně začaly chybět peníze na potřebné akce. Muselo se proto znovu stanovit, jaký díl potřebných prostředků na obnovu vodohospodářského majetku a nové investice mají zaplatit zákazníci ve vodném a stočném a jaký díl obecní, nebo městské rozpočty. Současně starostové řešili úvěrové zatížení VHS Turnov – zda mohou města a obce svoji organizaci oddlužit, čímž by se uvolnily v rozpočtu VHS peníze na potřebné investice, nebo zda naopak nemá VHS přijímat další úvěry pro získání potřebných finančních prostředků.

Komplikovaná a náročná diskuze byla na podzim úspěšně ukončena, protože všichni dokázali učinit potřebné kompromisy. Nová finanční pravidla řízení přinesla i jasná cenová rozhodnutí pro další roky, a proto nakonec výsledné stanovení ceny pro příští rok jen naplnilo uzavřenou finanční dohodu.

Každoroční základní otázkou ke konečnému cenovému rozhodnutí je vždy dohoda o stanovení optimální výše nájmu za pronajatý vodohospodářský majetek, který VHS Turnov dostává jako svůj základní roční příjem. Nic jiného nemohou starostové v cenovém koncesním jednání ovlivnit. Nájemné je největší nákladovou položkou v kalkulaci vodného a stočného. Používáme ho jako základní a klíčovou položku pro financování potřebné obnovy majetku i na spolufinancování nově připravovaných investic. Podílově je nájemné ve skvělé struktuře oproti jiným vlastnickým skupinám v ČR – u nás tvoří již reálně 50 % z provozních nákladů. Ve finančním vyjádření jde přibližně o 95 mil. Kč základních příjmů svazku. Přesto však tyto prostředky stále ani zdaleka nestačí na nutnou obnovu extrémně zanedbaného majetku zejména z druhé poloviny minulého století.

V rámci diskuze představitelů měst a obcí proto opět zcela otevřeně zaznělo, že reálná potřeba investic do obnovy vodárenského majetku je daleko vyšší, než jsou naše aktuální finanční možnosti. Tedy, že stále nemůžeme navýšit nájem na hodnotu, kterou bychom jako odpovědný vlastník rozsáhlého majetku potřebovali. 

Na druhé straně je každoročním pozitivem, že díky kvalitnímu koncesnímu řízení může meziročně narůst míra zisku provozovatele i většina provozních nákladů jen o inflační nárůst, který byl i pro tento rok zcela minimální.

Finální návrh ceny byl schválen cenovou regulací státu a neporušuje sociální hranici únosnosti. Zvolená cenová hladina je i nadále velmi blízko k sousednímu vlastníkovi – Severočeské vodárenské společnosti.  V časové řadě lze vysledovat, že jde za posledních 15 let o třetí nejnižší nárůst ceny. A po dopočítání lze zjednodušeně konstatovat, že nárůst plateb pro čtyřčlennou rodinu platící vodné i stočné bude pouze 48 Kč měsíčně, což je v době ekonomického růstu společnosti velmi přijatelné a akceptovatelné. Z těchto všech informací lze jednoznačně vyvodit, že starostové měst a obcí opět postupovali při schvalování cenové výše s maximální uvážlivostí a odpovědností.

Jsme přesvědčeni, že díky dalšímu nárůstu ceny vodného a stočného pro rok 2016 naplníme stanovené cíle VHS Turnov. A že bude pro obyvatele, organizace i firmy zabezpečena ze strany provozovatele majetku dodávka pitné vody i čištění odpadních vod nejen spolehlivě, ale také zejména ve vysoké kvalitě.

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

ZDŮVODNĚNÍ ÚPRAVY CEN

Na stanovení výše nájemného jako základního příjmu VHS a tím ceny vodného a stočného mají vliv čtyři klíčové skutečnosti: Skutečná potřeba těch nejdůležitějších investičních akcí, získané dotace přinášející současně potřebu vysoké spoluúčasti, celkový způsob financování sdružení a vnímání veřejného mínění i cenotvorby v širších měřítkách. Skutečnou potřebu investičních akcí pak prioritně ovlivňují výčet havarijních stavů, úplná zanedbanost majetku ve vazbě na plnění stále náročnějších legislativních norem kvality, nebo návaznost na potřebné záměry měst, obcí a Libereckého kraje.

VHS Turnov nebude příští rok čerpat velké evropské dotace. O ně budeme žádat na naše nejvýznamnější připravované akce až pro další roky. Naštěstí již mnoho let skvěle čerpáme i dotace Libereckého kraje. Protože byly letos přiznány se zpožděním a letošní přísliby se tak budou čerpat většinově až příští rok, tak společně s novou vypsanou výzvou v příštím roce očekáváme nejméně 10 dotačních úspěchů. Dlouhodobě proto přináší Liberecký kraj významný pozitivní prvek ve prospěch vodárenství v malých obcích. I zde však platí jasné pravidlo, že realizace jen těch nejpotřebnějších akcí v malých obcích přinese v součtu velký požadavek na spolufinancování z našich peněz.

Nová finanční pravidla řízení VHS sice nepřinesla zásadní snížení jeho dluhů z velkých dotačních staveb (Čistá Jizera atd.), ale přinesla dohodu starostů o větším podílu komunálních rozpočtů na obnovu komunikací zasažených stavbou.  To však, bohužel, nemělo na rozhodování o ceně zásadní vliv, protože menší podíly VHS na celkovém financování byly ihned využity v možnosti uskutečnění většího počtu potřebných akcí. Jedním z konkrétních závěrů dohod uvnitř VHS byl totiž dvojnásobně redukovaný plán jen těch nejnutnějších investic pro příští roky. I když všichni „škrtali“ potřebné akce jen na to úplně nejnutnější minimum, tak by stejně bylo ve finále potřeba nejméně dvakrát víc peněz, než bude mít VHS k dispozici.

Přesto věříme, že se budeme i v roce 2016 chovat velmi odpovědně vůči příštím generacím a realizujeme  nejpotřebnější obnovu našeho majetku.

V největším městě našeho svazku - v Turnově - připravujeme řešení havarijních stavů vodovodů v Mašově, v Dolánkách a pravděpodobně znovu na sídlišti u nádraží. Dále projektujeme odstranění rizik velkých provozních havárií. Našimi cíli jsou rekonstrukce rozvodných a výtlačných řadů na průmyslové zóně Vesecko, obnova klíčového areálu vodojemů v Ohrazenicích, rekonstrukce úpravny vody v Nudvojovicích a dílčí modernizace čistírny odpadních vod u zastávky ČD.

I v dalších městech připravujeme klíčové projekty pro intenzifikace ČOV a několik akcí na obnově sítí v městských komunikacích. Největší akcí příštího roku bude ve spolupráci s Libereckým krajem rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Komenského ulici v Lomnici nad Popelkou. Rozsáhlá bude i rekonstrukce obou sítí v ulici Čsl. Legií v Jilemnici. V příštím roce budeme také pravděpodobně řešit rozsáhlé rekonstrukce vodojemů na Károvsku v Turnově a v Benešově u Semil. Stavět bychom měli také nový vodojem v Rakousích, který bude klíčový  pro dostatečnou dodávku vody do celé obce a také nový vodojem pro lokalitu Komárov na Kozákově. Rekonstruovat budeme i klíčovou přerušovací komoru pro vodárenský systém v Semilech. Nový vodovod a kanalizaci bychom měli dostat do centrální lokality Rokytnice nad Jizerou u nástupní stanice vleků. Dokončíme rekonstrukci vodovodů v Tatobitech, na Benecku a na Vyskři. Dostane se i na Malou Skálu, kde musíme řešit oddělení splaškových dešťových vod v kanalizační síti v lokalitě pod nádražím.

Města nezapomínají ani na bytové zóny – ty chtějí zasíťovat v Semilech, Lomnici nad Popelkou, v Turnově i v Rokytnici nad Jizerou. Dostavíme také novou kanalizaci v Ohrazenicích. Koncepčním tématem číslo jedna se pak pro nás stal připravovaný projekt „Optimalizace vodárenské soustavy města Jilemnice“.

Z rozsáhlého výčtu pravděpodobných akcí v roce 2016 je však stále zřejmé, že klíčovým úkolem VHS je obnova existujícího majetku. Bohužel opět nebudeme schopni dodržet zpracovaný „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací“. Státem nastavená metodická pravidla ukazují, že i na našem území je celá vodohospodářská soustava díky absenci dostatečné péče v minulém století tak zanedbána, že by bylo potřeba řádově vyšších peněžních prostředků, abychom docílili alespoň toho stavu, aby existující majetek dále nechátral.

Peněžních prostředků na nutné investice bude tedy vždy daleko méně než nejdůležitějších potřeb. I proto je velmi důležité hledat všechny cesty k vyšší kvalitě každodenních služeb. Je pozitivní skutečností, že jsme v posledních letech svědky daleko vyšší kvality a rozsahu prováděných služeb provozovatelem, a to i při jeho stanoveném extrémně nízkém ročním zisku. Protože však mají Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., potřebnou jistotu mnohaletého provozování, tak postupně vylepšují své podmínky pro každodenní činnost a procesní postupy. Provozovatel například dokončil rekonstrukci svého areálu v Turnově. Společně s ním současně stanovujeme pásma ochrany vodovodních zdrojů, vylepšujeme automatický systém řízení objektů, novelizujeme provozní řády jednotlivých lokalit, zpřesňujeme evidenci majetku, zrychlujeme výměnu vodoměrů, dosloužilých čerpadel apod.

Ing. Milan Hejduk, předseda Rady sdružení VHS Turnov

Vodovodní trubka Sněhov 2015

Vodovodní trubka z roku 1930, která byla letos vyměněna v rámci rekonstrukce vozovky ve Sněhově

Zrekonstruovaná úpravna vody v Příkrém u SemilPo rekonstrukci otevřená úpravna vody v Příkrém u Semil
 

 

Datum vložení: 26. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 11. 2017 23:10
Autor: Michal Rezler

Překlad (translations)

Svátek

Svátek má Bořek

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
4
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
5
14
2
15
2
16
2
17
2
18
2
19
1
20
2
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
2
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
2
4
2

Najdete nás také zde

facebook

Aktuální stavy toků

12.7.2024 20:10

Aktuální výška:

100 cm

7.11.2015 02:00

Aktuální výška:

22 cm

12.7.2024 20:15

Aktuální výška:

38 cm

12.7.2024 20:00

Aktuální výška:

9 cm

12.7.2024 20:40

Aktuální výška:

13 cm

Aktuální stavy hladiny v okolí
Železný Brod sucho
Plavy normální
Dolní Sytová normální
Jablonec nad Jizerou normální
Souš sucho

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:585
TÝDEN:3099
CELKEM:1919451

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Aktuální teplota

12.7.2024 20:07

Aktuální teplota:

20.4 °C